ประวัติความเป็นมา

การจัดการศึกษาผู้ใหญ่ของจังหวัดอุทัยธานีที่ผ่านมา  ได้จัดตามรูปแบบ  และแนวทางการจัดการศึกษาของรัฐตลอดมา  โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  และศึกษานิเทศน์ประจำจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของศึกษาธิการจังหวัด  ต่อมารัฐบาลได้มองเห็นความจำเป็นอันหนึ่งที่ควรจะมีหน่วยงานรับผิดชอบงานการศึกษาผู้ใหญ่โดยเฉพาะ จึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาประชาชนขึ้น  ดังนั้น  ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดอุทัยธานีได้จัดตั้งเมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2522  โดยในปีเดียวกัน  กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  ว่าที่ร้อยตรีมนู  เหมะ  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดอุทัยธานี  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2522  เป็นต้นมา  และต่อมาศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดอุทัยธานีได้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น  "ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน" และในัจจุบันได้เปลี่ยน  "สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี"
การจัดตั้ง
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี  ได้ทำพิธีวางศิลากฤษ์อาคาร  โดยสมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายกเป็นองค์ประธาน  เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2522
 
 

สถานที่ตั้ง
เลขที่  71  ถนนศรีอุทัย  ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี

สังกัด
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี  เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานส่งเสริมนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

สถานศึกษาในสังกัด  8 แห่ง
1. ศูนย์กศน.อำเภอเมือง
2. ศูนย์กศน.อำเภอหนองขาหย่าง
3. ศูนย์กศน.อำเภอหนองฉาง
4. ศูนย์กศน.อำเภอห้วยคต
5. ศูนย์กศน.อำเภอบ้านไร่
6. ศูนย์กศน.อำเภอลานสัก
7. ศูนย์กศน.อำเภอทัพทัน
8. ศูนย์กศน.อำเภอสว่างอารมณ์แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย  80  แห่ง
1. ห้องสมุดประชาชนจังหวัด                                  1  แห่ง
2. ห้องสมุดประชาชนอำเภอ                                  7  แห่ง
3. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น          1  แห่ง
4. หอเชิดชูเกียรติปราชญ์เมืองอุทัยธานี                      1  แห่ง
5. กศน.ตำบล                                                  70  แห่ง
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 2 แห่ง
1.วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
2.วัดหนองขุนชาติ

 

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
ที่ตั้ง 71 ถนนศรีอุทัย  ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี  61000
เบอร์โทร. 056-511511  โทรสาร.  056511153 

พัฒนาโดย  นายพีรวัส  เดชสังข์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี