วิสัยทัศน์  (Vision)

“คนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดสังคมการเรียนรู้ มีอาชีพมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความผาสุก”

พันธกิจ  (Mission)

1.  จัดและส่งเสริมการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3.  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้  กศน.อำเภอ  ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.  ส่งเสริม  สนับสนุน  การนำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต
5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  เพื่อการดำเนินงานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมาย  (Goals)

1.  คนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี  ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  ครอบคลุมและเป็นธรรม
2.  ผู้เรียนและผู้รับบริการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อนำไปสู่พลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.  ภาคืเครือข่ายเข้ามาร่วมดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
4.  ชุมชนมีการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.  แหล่งการเรียนรู้มีอยู่อย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาเพื่อสนองตอบความต้องการเรียนรู้ของประชาชน
6.  หน่วยงานและสถานศึกษานำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริการการเรียนรู้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
7.  บุคลากรมีสรรถนะสูงขึ้นในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสนองความต้องการ
ของผู้เรียนและผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ


 

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
ที่ตั้ง 71 ถนนศรีอุทัย  ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี  61000
เบอร์โทร. 056-511511  โทรสาร.  056511153 

พัฒนาโดย  นายพีรวัส  เดชสังข์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี