ชุดที่ 1 เรื่อง มาตราฐานตำแหน่ง  มาตราฐานวิทยฐานะ  และหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ( ว 20 และ ว 21/2561)

แผ่นที่1

แผนที่2

แผนที่3

ชุดที่ 2  เรื่อง  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน (ว 22/2560) ดาวน์โหลดวีดีทัศน์
ชุดที่ 3  เรื่อง  การใช้งาน  Logbook  ในการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แผนที่1

แผ่นที่2

 

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
ที่ตั้ง 71 ถนนศรีอุทัย  ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี  61000
เบอร์โทร. 056-511511  โทรสาร.  056511153 

พัฒนาโดย  นายพีรวัส  เดชสังข์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี